پروسه اعاده تابعیت افغانی

  • مراجعه به نمایندگی سیاسی و یا قونسلی ج.ا.ا مقیم خارج و یا در داخل کشور به وزارت امورخارجه، با اصل درخواست اعاده تابعیت و اخذ هدایت آمر و یا شخص ذیصلاح نمایندگی (سفیر و یا قونسل)؛
  • خانه پری  سه ورق  فورم اعاده تابعیت بطور دقیق با تائید وتاپه نمایندگی؛
  • انگشت نگاری تمامی انگشتان و هردوکف به رنگ سیاه (در دو ورق فورم مشخص نشان انگشت) با تائید وتاپه نمایندگی ؛
  • کاپی پاسپورت متقاضی  و ویزه های ورودی آن به افغانستان؛
  • کارت شهری کشور متبوع متقاضی؛
  • سندعدم مسولیت جرمی ؛ 
  • این معاونیت بعد از دریافت اسناد متذکره -که توسط نمایندگی به مرکز ارسال می گردد- آن را به کمیسیون امور تابعیت وزارت محترم عدلیه ارجاع می نماید. از آنجائیکه هر تبعه دارای حقوق و وجایبی می باشد، آن کمیسیون با در نظر داشت قانون امور تابعیت، جهت رفع مسئولیت های مالی، مدنی، حقوقی و جزائی، موضوع را به مراجع ذیربط ارسال داشته و بعد از حصول جواب، طی مصوبه‌ای آن را به شورای محترم وزیران جهت تهیه حکم رئیس جمهور ارسال می نماید؛
  • سپس حکم رئیس محترم جمهوری از طریق کمیسیون متذکره به وزارت های امور داخله و خارجه و سایر مراجع ذیربط ارسال می گردد.

تماس با معاونیت امور مهاجرین ریاست امور قونسلی وزارت امور خارجه 

شریک سازی:

 

قابل توجه مهاجرین افغانستان درایران

به اطلاع مهاجرین افغانستان مقیم ایران رسانیده می شود که بخش شکایات مرکز پشتیبانی وعملیاتی چاپ پاسپورت های ماشین خوان در چهارچوب ریاست امور قونسلی به منظور تسهیل روند توزیع پاسپورت های ماشین خوان و رسیدگی به شکایات مهاجرین آن حوزه ایجاد گردیده، بناً از هم وطنان عزیز مان تقاضا می گردد جهت بهبود روند صدور پاسپورت های ماشین خوان، انتقادات، پیشنهادات و شکایات خویش را از طریق ایمیل آدرس و شماره های تماس ذیل با این مرکز در میان گذارند.

ایمیل آدرس:  info.osc@mfa.af

شماره های تماس:۰۰۹۳۷۳۱۹۹۹۵۷۸ / ۰۰۹۳۲۰۲۱۰۷۷۴۸

تلگرام، انستا گرام، واتس اپ: ۰۰۹۳۷۳۱۹۹۹۵۷۸

برو بالا