ریاست امور قونسلی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی افغانستان

ریاست امور قونسلی وزارت امور خارجه نهاد ارائه دهنده خدمات حقوقی و قونسلی به اتباع کشور بوده و  با حمایت و دفاع از شهروندان بیرون از کشور بر اساس قوانین نافذه داخلی، کنوانسیون ها و معاهدات بین المللی،  تسهیلات لازم را نیز برای مسافرت و اقامت اتباع خارجی در کشور عزیز ما فراهم می نماید و  با مدنظر قرار دادن اصول و اهداف سیاست خارجی بعد از تحولات سال ۲۰۰۱ تا اکنون، عرضه خدمات حقوقی و قونسلی را بصورت معیاری با استانداردهای بین‌المللی سرلوحه اجراآت خود قرار داده است.
در افغانستان این خدمات توسط ریاست امور قونسلی در مقر وزارت امور خارجه و در خارج از کشور در نمایندگی سیاسی و قونسلی جمهوری اسلامی افغانستان در بیش از ۶۳ کشور جهان ارائه می گردد.
به منظور ایجاد سهولت و ارتقاء سطح ارائه این خدمات - به شهروندان محترم و اتباع خارجی متقاضی خدمات در داخل یا خارج از کشور- این ویب سایت جهت دسترسی سریع به مسئولین این ریاست، قوانین و منابع حقوقی و اطلاعاتی آماده گردیده است.

خدمات امور قونسلی وزارت امور خارجه

پاسپورت

قانون پاسپورت، انواع پاسپورت، محصول پاسپورت و اسناد مورد ضرورت برای اخذ پاسپورت در نمایندگی های افغانستان مقیم خارج

تصادیق

طرزالعمل تائید ترجمه تذکره تابیعت، تائید وثائق، تائید اسناد شرکت های تجارتی و زیارتی، تائید اسناد تحصیلی و تعلیمی، هزینه تصادیق

امور مهاجرین و تابعیت

طرزالعمل ترک تابیعت، اخذ تابیعت، پروسه اعاده تابیعت افغانی و پروسه اخذ تذکره غیابی

ویزه

قانون ویزه، انواع ویزه، محصول ویزه، اسناد مورد ضرورت برای اخذ ویزه در نمایندگی های افغانستان مقیم خارج و پروسه تمدید ویزه در افغانستان

امور حقوقی

امور حقوقی، جنائی و محبوسین، طرزالعمل رسیدگی به مسایل حقوقی، جنائی، محبوسین و پروسه عدم مسئولیت جرمی

سایر خدمات قونسلی

سایر خدمات قونسلی برای اتباع افغانستان در خارج از کشور و خدمات قونسلی برای اتباع خارجی در داخل افغانستان

تماس با معاونیت های امور قونسلی وزارت امور خارجه

معاونیت پاسپورت

۰۰۹۳۲۰۲۱۰۷۸۴۶

passport@econsulate.gov.af

معاونت تصادیق

۰۰۹۳۲۰۲۱۰۷۴۰۷

attestation@econsulate.gov.af

معاونت امور مهاجرین

۰۰۹۳۲۰۲۱۰۷۸۴۶ 

refugees@econsulate.gov.af

معاونیت امور حقوقی

۰۰۹۳۲۰۲۱۰۰۳۷۶

legal@econsulate.gov.af

معاونیت ویزه

۰۰۹۳۲۰۲۱۰۷۴۰۸

visa@econsulate.gov.af

برو بالا