تایید مدارک و اسناد تحصیلی و تعلیمی

چگونگی تائید مدارک تحصیلی و تعلیمی داخلی

  • هرشهروند افغانستان که در یکی از مؤسسات تعلیمی و یا تحصیلی داخلی آموزش دیده، ابتداء به وزارت مربوط (برای اسناد مکاتب و دارالمعلمین ها وزارت معارف و برای دانشگاه ها و مؤسسات تحصیلات عالی، وزارت تحصیلات عالی) مراجعه می کند و آن ها سند فراغت و تحصیلی اش را توسط مکتوب رسمی غرض تأیید به وزارت امورخارجه معرفی می کنند؛
  • مکتوب تائیدی وزارت مربوط را همراه با کاپی سند، غرض تأیید به بخش اسناد تحصیلی داخلی ریاست امور قونسلی وزارت امورخارجه می سپارد؛
  • محصول مبلغ ۱۰۰ افغانی

چگونگی تائید مدارک تحصیلی و تعلیمی خارج از کشور

  • هرشهروند افغانستان که در یکی از مؤسسات تعلیمی و یا تحصیلی خارج از کشور آموزش دیده، ابتداء اسناد تحصیلی خویش را مورد تائید وزارت امور خارجه کشور متوقف فیها قرار داده، سپس به تائید سفارت و یا قونسلگری افغانستان در همان کشور می رساند؛
  • نمایندگی افغانستان در آن کشور، آن را تأیید و غرض طی مراحل به وزارت امورخارجه افغانستان طی مکتوب رسمی می فرستد؛
  • هنگام مراجعه به وزارت امورخارجه افغانستان، شماره مکتوبی را که در سفارت و یا جنرال قونسلگری افغانستان برایش داده شده، با خود داشته باشد و آن شماره را همراه با اصل و کاپی اسناد تحصیلی به بخش تصدیق اسناد تحصیلی خارجی می سپارد؛
  • بعد از تأیید، ریاست امور قونسلی اسناد و مدارک تحصیلی و یا تعلیمی را غرض اجراآت بعدی، به وزارت تحصیلات عالی و یا معارف می فرستد؛
  • بعد از تأیید، ریاست امور قونسلی اسناد و مدارک تحصیلی و یا تعلیمی را غرض اجراآت بعدی، به وزارت تحصیلات عالی و یا معارف می فرستد؛
  • محصول رایگان

تماس با معاونیت تصادیق ریاست امور قونسلی وزارت امور خارجه 

۰۰۹۳۲۰۲۱۰۷۴۰۷

attestation@econsulate.gov.af

درخواست وقت آنلاین

درخواست (به زودی)