تایید اسناد شرکت های تجارتی و زیارتی

هرشرکت تجارتی و زیارتی که به تصدیق اسناد و جواز خویش ضرورت پیدا می کند، باید مراحل زیر را تعقیب نماید

  •  ابتداء مکتوب رسمی از مرجعی که این شرکت از آن جواز فعالیت گرفته است، عنوانی ریاست امورقونسلی وزارت امورخارجه اخذ می کند؛
  • سپس نماینده شرکت کاپی همه اسناد شرکت را ضم مکتوب رسمی کرده و به وزارت امورخارجه جهت تائید می سپارد؛
  • محصول اسناد تجاری مبلغ ۲۰۰۰ افغانی
  • محصول شرکت های سیاحتی و زیارتی مبلغ ۱۵۰۰ افغانی

تماس با معاونیت تصادیق ریاست امور قونسلی وزارت امور خارجه 

۰۰۹۳۲۰۲۱۰۷۴۰۷

attestation@econsulate.gov.af

درخواست وقت آنلاین

درخواست (به زودی)