تأیید ترجمه تذکره تابعیت

چگونگی طی مراحل تائید ترجمه تذکره تابعیت شهروندان جمهوری اسلامی افغانستان در وزارت امور خارجه، قرار زیر است

  • ابتداء باید اصل تذکره تابعیت را در ریاست ثبت احوال نفوس وزارت امور داخله جمهوری اسلامی افغانستان تصدیق کند
  • در مرحله دوم، باید آن را در یکی از دارالترجمه های دارای جواز، به انگلیسی ترجمه کند
  • درست بودن ترجمۀ انگلیسی تذکره تابعیت را در ریاست قضایای دولت وزارت عدلیه تأیید کند
  • در مرحله سوم و نهایی، جهت تصدیق به وزارت امورخارجه مراجعه کند. هنگام مراجعه به وزارت امورخارجه، اصل تذکره، کاپی اصل تذکره و کاپی ترجمه آن را نیز با خود داشته باشد
  • محصول مبلغ ۲۰۰ افغانی

تماس با معاونیت تصادیق ریاست امور قونسلی وزارت امور خارجه 

۰۰۹۳۲۰۲۱۰۷۴۰۷

attestation@econsulate.gov.af

درخواست وقت آنلاین

درخواست (به زودی)