ریاست امور قونسلی وزارت امور خارجه

ریاست امور قونسلی وزارت امور خارجه نهاد ارائه دهنده خدمات حقوقی و قونسلی به اتباع کشور بوده و با حمایت و دفاع از شهروندان بیرون از کشور بر اساس قوانین نافذه داخلی، کنوانسیون ها و معاهدات بین المللی، تسهیلات لازم را نیز برای مسافرت و اقامت اتباع خارجی در کشور عزیز ما فراهم می نماید و با مدنظر قرار دادن اصول و اهداف سیاست خارجی بعد از تحولات سال ۲۰۰۱ تا اکنون، عرضه خدمات حقوقی و قونسلی را بصورت معیاری با استانداردهای بین‌المللی سرلوحه اجراآت خود قرار داده است.
در افغانستان این خدمات توسط ریاست امور قونسلی در مقر وزارت امور خارجه و در خارج از کشور در نمایندگی سیاسی و قونسلی جمهوری اسلامی افغانستان در بیش از ۶۵ کشور جهان ارائه می گردد.
به منظور ایجاد سهولت و ارتقاء سطح ارائه این خدمات - به شهروندان محترم و اتباع خارجی متقاضی خدمات در داخل یا خارج از کشور- این ویب سایت جهت دسترسی سریع به مسئولین این ریاست، قوانین و منابع حقوقی و اطلاعاتی گردیده است.
تشکیل این ریاست شامل پنج معاونیت ویزه، پاسپورت، تصادیق، حقوقی و مهاجرین، تابعیت وافغان های مقیم خارج و یک آمریت اداری ست که تشریح اجراآت آن در بخش‌های آتی ذکر گردیده است.

تماس به ریاست امور قونسل وزارت امور خارجه

شماره تماس: ۰۰۹۳۲۰۲۱۰۰۳۶۷