تماس با معاونیت های امور قونسلی وزارت امور خارجه

معاونیت تصادیق

شماره تماس: ۰۰۹۳۲۰۲۱۰۷۴۰۷

attestation@econsulate.gov.af

معاونیت پاسپورت

شماره تماس: ۰۰۹۳۲۰۲۱۰۳۶۶۳

passport@econsulate.gov.af

معاونیت امور مهاجرین

شماره تماس: ۰۰۹۳۲۰۲۱۰۴۳۵۲ 

refugees@econsulate.gov.af

معاونیت ویزه

شماره تماس: ۰۰۹۳۲۰۲۱۰۷۴۰۸

visa@econsulate.gov.af

معاونیت امور حقوقی

شماره تماس: ۰۰۹۳۲۰۲۱۰۰۳۷۶

legal@econsulate.gov.af

معلومات عمومی

شماره تماس: ۰۰۹۳۲۰۲۱۰۷۴۰۸

info@econsulate.gov.af

آدرس: وزارت امور خارجه، چهار راهی ملک اضغر، کابل افغانستان

تماس از طریق فورم