عدم مسوولیت جرمی

  • تایید از عدم مسوولیت جرمی و یا صدور سند (Police Clearance Certificate) از صلاحیت وزارت امور داخله و ریاست جنایی آن وزارت می¬باشد. متقاضیانی که در کابل اقامت دارند، با مراجعه به وزارت امور داخله مکتوب عدم مسوولیت جرمی خویش را عنوانی وزارت امور خارجه اخذ و غرض ارسال آن به کشورهای خارجی به این وزارت مراجعه نمایند
  • متقاضیانی که در خارج اقامت دارند با مراجعه به نمایندگی¬های سیاسی و قونسلی افغانستان در خارجه مراجعه و ضمن ارائه درخواست و اعطای نشان انگشت های دهگانه شان، کاپی تذکره خویش را نیز ارائه بدارند. بعداً تقاضای فرد از طریق وزارت امور خارجه به وزارت داخله منتقل و پس از اخذ اطمینان از عدم مسوولیت جرمی وی، موضوع به نمایندگی افغانستان در کشور محل اقامت متقاضی ارسال می¬گردد
  • متقاضیان خارجی که در افغانستان برای مدتی زندگی نموده اند و نیاز به تایید از عدم مسوولیت جرمی شان دارند، با مراجعه به نمایندگی های افغانستان ضمن ارائه درخواست، کاپی پاسپورت و ویزه اقامت شان را همراه با فاصله تاریخ که در افغانستان زندگی نموده اند، نیز به نمایندگی تحویل دهند