پاسپورت عادی

طبق ماده دوازدهم قانون پاسپورت، پاسپورت عادی به رویت تذکره افغانی به مقصد مسافرت برای اشخاص، طبق تقاضای درخواست دهنده برای مدت پنج سال یا ده سال – در داخل توسط وزارت محترم امور داخله و در خارج از کشور توسط نمایندگیهای سیاسی و قونسلی ج.ا.ا مقیم خارج طبق طرزالعمل خاص- صادر می گردد. همچنان این پاسپورت به مقصد تجارت، کار، تحصیل، اطفال و اشخاص مصاب به اختلال دماغی تحت شرایط مندرج ماده های پانزدهم، شانزدهم، هفدهم و هجدهم این قانون استفاده می گردد.

اسناد مورد ضرورت برای صدور پاسپورت
مطابق مادۀ ۱۹ قانون پاسپورت

 • تذکره تابعیت
 • ارائه درخواست و یا مکتوب ادارۀ مربوطه
 • چهار قطعه عکس معیاری (۴x۴.۵)
 • خانه پوری فورم پاسپورت مطابق نورم
 • رسید تحویلی محصول پاسپورت
 • رسید تحویلی محصول پاسپورت

موانع صدور پاسپورت
مطابق ماده ۲۵ قانون پاسپورت

 • قرضداری یا باقی داری از دولت به ارزش بیشتر از ۵۰ هزار افغانی
 • ممنوع الخروج بودن شخص متقاضی به حکم محکمه، چه مدنی،جزایی یا تجاری
 • اطفالی که والدین، ولی یا وصی قانونی نداشته باشد

سند مسافرت

 • طبق ماده بیست و چهارم قانون پاسپورت، سند مسافرت به اشخاص ذیل صادر می گردد
 • آنعده اتباع کشور که فاقد پاسپورت بوده و به وطن عودت می نمایند، توسط نمایندگی های سیاسی و قونسلی ج.ا.ا
 • آنعده اتباع خارجی که کشور متبوع وی در افغانستان نمایندگی سیاسی و قونسلی یا حافظ منافع نداشته باشد، بعد از تائید وزارت امور خارجه از طرف وزارت امور داخله

تماس با معاونیت پاسپورت امور قونسلی وزارت امور خارجه

شماره تماس: ۰۰۹۳۲۰۲۱۰۷۴۰۷

passport@econsulate.gov.af

تعین وقت برای اخذ پاسپورت

بررسی حالت صدور پاسپورت

برای دریافت قانون پاسپورت اینجا کلیک کنید