پاسپورت سیاسی

این پاسپورت برای اشخاص ذیل طبق ماده هشتم قانون پاسپورت صادر می گردد 

 • رئیس جمهور و رئیس اجرائیه و همسرانشان؛ 
 • معاونین رئیس جمهور و رئیس اجرائیه و همسرانشان
 • وزراء
 • لوی څارنوال
 • مشاور امنیت ملی
 • نماینده خاص رئیس جمهور
 • رئیس عمومی امنیت ملی، رئیس اداره ارگانهای محل
 •  رئیس و اعضای نمایندگیهای سیاسی و قونسلی جمهوری اسلامی افغانستان، اتشه های نظامی، فرهنگی و تجارتی در خارج و سایر اتشه ها مطابق کنوانسیون های مربوط و همسرانشان
 • پاسپورت سیاسی به اساس حکم رئیس جمهور یا تشخیص وزیر امور خارجه برای معینان، معاونان لوی څارنوال، روسای عمومی ادارات مستقل و معاونان آنها، روسا و اعضای کمیسیون های مستقل، والیان و شاروال کابل، افسران دارای بست یا رتبه دگر جنرالی و بالاتر از آن، مقامات دولتی بست‌های مافوق و خارج رتبه، رؤسا و معاونین شعبات و کارکنان مسلکی وزارت امور خارجه-کارکنان اداری، فنی و خدماتی از این حکم مستثنی می باشند- حین سفر رسمی صادر می گردد
 • رئیس و اعضای نمایندگی های دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد و سازمان های بین المللی و منطقوی و همسرانشان
 • مرجع صدور پاسپورت سیاسی، ریاست تشریفات وزارت امور خارجه می باشد

تماس با معاونیت پاسپورت امور قونسلی وزارت امور خارجه

شماره تماس: ۰۰۹۳۲۰۲۱۰۷۴۰۷

passport@econsulate.gov.af

دریافت فورم پاسپورت

درخواست آنلاین (به زودی)

تعین وقت برای اخذ پاسپورت

بررسی حالت صدور پاسپورت

برای دریافت قانون پاسپورت اینجا کلیک کنید