پاسپورت خدمت

طبق ماده دهم قانون پاسپورت، پاسپورت خدمت صرفاً در سفر های رسمی، برای اشخاص ذیل صادر میگردد

  • کارکنان دولت و منسوبین نظامی
  • کارکنان اداری و تخنیکی نمایندگی های فرهنگی، تجارتی و نظامی کشور در خارج و اعضای خانواده شان
  • فرزندان کارکنان دیپلوماتیک و نمایندگی دایمی افغانستان در سازمان ملل متحد و سایر سازمان های منطقوی و بین‌المللی
  • مریضان، مجروحین اردوی ملی، پولیس ملی و امنیت ملی یا سایر اشخاصی که در راه دفاع از کشور مجروح و معلول گردیده باشند، جهت معالجه و تداوی رسماً به خارج از کشور اعزام گردند
  • نظر به مادۀ یازدهم قانون پاسپورت، مدت اعتبار پاسپورت خدمت ده سال میباشد
  • مراجع صدور پاسپورت های مخصوص و خدمت ریاست امور قونسلی وزارت امور خارجه است

تماس با معاونیت پاسپورت امور قونسلی وزارت امور خارجه

شماره تماس: ۰۰۹۳۲۰۲۱۰۷۴۰۷

passport@econsulate.gov.af

دریافت فورم پاسپورت

درخواست آنلاین (به زودی)

تعین وقت برای اخذ پاسپورت

بررسی حالت صدور پاسپورت

برای دریافت قانون پاسپورت اینجا کلیک کنید