پاسپورت های مخصوص

مطابق مادۀ نهم قانون پاسپورت، پاسپورت مخصوص در سفر های غیر رسمی برای افراد ذیل صادر میگردد:

  • کارکنان خدمات ملکی بست های دوم و بالا تر از آن و افسران رتبه برید جنرالی
  • فرزندان کمتر از سن ۱۸ سالگی و اعضای خانواده خانواده مقامات عالی رتبه دولتی
  • برای کارکنان خدمات ملکی متقاعد بست های دوم و بالا تر از آن و افسران متقاعد رتبه برید جنرالی
  • والیان
  •  برای دانشمندان، رهبران احزاب سیاسی و قهرمانان عرصه های مختلف به حکم رئیس جمهور؛
  • رئیس و اعضای شورای ولایتی
  • مدت اعتبار پاسپورت مخصوص پنج سال میباشد

تماس با معاونیت پاسپورت امور قونسلی وزارت امور خارجه

شماره تماس: ۰۰۹۳۲۰۲۱۰۷۴۰۷

passport@econsulate.gov.af

دریافت فورم پاسپورت

درخواست آنلاین (به زودی)

تعین وقت برای اخذ پاسپورت

بررسی حالت صدور پاسپورت

برای دریافت قانون پاسپورت اینجا کلیک کنید