There is no translation available.

د حقوقي، جنايي او د محبوسینو چارو معاونیت

په دې معاونیت کې په عمده توګه حقوقي، جنايي، محبوسینو، ازدواج( واده) او مدني حالاتو، د مړینې ، ورکېدو (لادرک) مسئلو ته او د حج او زیارت کولو د سپېڅلو ځایونو دچارو مسئلو ته رسیدګي کیږي. په اصولي توګه پاسنیو مواردو ته رسیدګی د هیواد د کورنیو بنسټونو او د عدلي قضايي مراجعو له دندو او صلاحیتونو څخه دي ، خو کله چې حقوقي، جنايي او یا د محبوسینو په موضوعګانو کې بهرنَی ټکې(عنصر) موجود وي موضوع عدلي، قضايي او امنیتي ارګانونو لخوا بهرنیو چارو وزارت ته سپارل کیږي او د کونسولی چارو ریاست د حقوقي او جنايي چارو معاونیت له لارې پرمخ وړل کیږي.

د حقوقي چارو د معاونیت عمده دندې

 • د افغانستان د اتباعو د حقوقي او جنايي دعاویو(دعواګانو) او د هغوی د طلباتو تعقیبول، د بهرنیو اتباعو ذمت او د هیواد د جاری قوانینو او د بین الملل عمومي حقوقو د موازینو په چوکاټ کې د هغوی د عکسونو الصاق،
 • د بین الملل عمومي حقوقو منل شویو موازینو سره سم بهرنیو حقیقی، او حکمي اشخاصو او مراجعو په وړانمدې د افغاني رسمي مراجعو د دعواو پرمخ وړل؛
 • د افغانستان د اتباعو تر منځ او یا د افغان تبعه او بهرني ترمنځ د طلاق، د نکاح فسخه کولو ، دنفقې، د ماشومانو د حضانت او د ازدواج او طلاق د نورو واردشویو آثار د ادعاګانو(دعواو) پرمخ وړل په هغه صورت کې چې د ازدواج یو لُورَی هیواده د باندې استوګنه ولري.
 • د کورنیو قوانینو او د دوه اړخیزو معاهداتو او د بین الملل حقونو د موازینو په چوکاټ کې د بین الملل د قتل او جرح ، د اختلاس، اختطاف ، د جعل او تذویر او نورو جرمونو د دوسیو تعقیبول، چې د افغانستان د اتباعو له لورې په هیواد کې د ننه ترسره شوي وي او بهر ته تښتېدلَی وي. او یا دا چې اتباعو له خوا بهر کې پېښ شوي وي.
 • د نافذه قوانینو او د افغانستان او د نورو هیوادونو ترمنځ د مجرمینو د استرداد او د محکومینو د لیږدونې تړون په چوکاټ کې له کوربه هیواد څخه د افغانستان د مجرمینو او په حبس د محکومو محکومینو د استرداد د قضایاو پر مخ وړل.
 • په بهرنیو هیوادونو کې د افغانستان د محبوسینود دوسیو تعقیبول چې بیلابیلو دلایلو ل مخې حبس شوي دي او همدغه راز د هیواد او د بهرنیو هیوادونو د نافذه قوانیو په رڼا کې د هغوی د خلاصون په برخه کې هلې ځلې او افغانستان کې بهرنیو محبوسینو ستونځو ته رسیدګي.
 • د افغانستان د اتباعو او یا د هغو بهرنیو چې په افغانستان کې ېې استوګنه درلوده د جرمي مسئولیت د نه درلودلو مکتوب صادرول.
 • حج او اوقاف وزارت، جده او ریاض کې د افغانستان او کابل کې د سعودي عربستان سفارت نمایندګیو سره په همغږی کې د حاجیانو او زیارت کوونکو چارو ته رسیدګي.
 • افغانستان کې د اتباعو د جایداد له درلودلو او نه درلودلو د تایید موضوعګانو ته رسیدګي.
 • افغانستان کې د اتباعو د استوګنې د ځای تاییدول؛
 • د افغانستان په دولتي او نادولتي ادارو کې د اشخاصو دکارکولو( د خدمت کولو دوری) د مودی تاییدول.

د اړتیا وړ سندونه

درانه مراجعین چې پاسنیو یادو شویو برخو څخه په کومه یوه برخه کې د قونسولي چارو ریاست حقوقي او جنايي چارو معاونیت ته مراجعه کوي، پدې خاطر چې ستونځو ته ېې په ټینګه رسیدګي وشي او د نورو کارکوونکو او مراجعینو له سرګردانی مخنیوَی وشي باید په هرې یوې برخه کې مدارک او سندونه ځان سره ولري.:

حقوقي

 • کوم کسان چې د خپلو حقوقي مطالباتو لپاره مراجعه کوي لازمه ده د اړوند یوه ارګان (عدلیې وزارت، محکمې، څارنوالی، کورنیو چارو وزارت او یا پارلمان) رسمي مکتوب ځان سره ولري 
 • هغه سند چې د مدعي حقوقي ادعا ثابته کړي ، باید وړاندې شي . لکه د مدعی علیه اقرار یا د هغه لاسلیک یا بانکي سند او نور
 • مدعي باید په بهر کې د مدعي علیه کره آدرس ، په انګلیسي د نوم لیکنه، او د پاسپورټ یا هر ډول سند کاپي ځان سره ولري
 • په هغه صورت کې چې مدعي حقوقي شخصیت(شرکت / یا بنسټ) وي د بهرني شرکت یا افغانی شرکت په وړاندې چې بهر کې وي خپلې ادعا ثابتولو لپاره، د ثابتوونکو سندونو ترڅنګ لازمه ده چې خپل قراردادلیک چې له مخکې د خواو ترمنځ لاسلیک شوې او د لوریو ژمنتیاوې پکې مشخصې شوې دي ، هم د قضېې ثابتولوبهیر ته وسپاري
 • که په قرارداد کې افغانی شرکت او بل لور ېې بهرنَی شرکت ذکر شوي وي چې د خواو ترمنځ د اختلاف را برسیره کیدو په صورت کې، د بهرني هیواد محاکم دعوې ته د رسیدګی صلاحیت لري؛ نو په هغه صورت کې دې افغاني مدعي خپله حقوقي موضوع د خپل قرارداد لوري د متبوع هیواد په محکمو کې پرمخ بوزي
 • هغه کسان چې په هره وسیله بهر څخه د مدعي علیه راجلبولو او احضارولو په خاطر، اړوند ارګانونو څخه د بهرنیو چارو وزارت په نوم مکتوب اخلي، پدې پوه شي چې موضوع نوموړي پتې (آدرس) ته ابلاغیږي.. خو د بهرني هیواد د پولیسو په مرسته د مدعي علیه استرداد هغه وخت امکان پیدا کويچې افغانستان او د مدعي عهلیه د اقامت ځايي هېواد ترمنځ د مجرمینو د استرداد تړون له مخکې لاسلیک شوَی وي
 • د شخصیه احوالو مدعیان (دعوه کوونکې) لکه نکاح خط، طلاق خط په څېر لازم سندونه او هغه سند چې مهریه او یا د خواو مکلفیت مشخص کړي وړاندې کړي. د پاسپورټ کاپي او په خارج کې د مقابل لوري د ژوندکولو پته هم (د دعوی بهیر) ته وسپاري

جنايي 

 • جنايي مسئلو ته رسیدګي لپاره اړینه ده د اشخاصو ادعا د عدلي ،قضايي او امنیتي ارګانونو له لارې بهرنیو چارو وزارت ته وسپارل شي. بهرنیو چارو وزارت په هیڅ صورت د زیانمن شوي یواې ادعا یا د هغه درخواست ته رسیدړګي نشي کولای اړینه ده موضوع په سرکې د کشفي،عدلی او قضايي ارګانونو له خوا وڅېړل شي او بیا د الزام د دلایلو له ثابتولو وروسته، موضوع بهرنیو چارو وزارت ته ارجاع کیږي
 • د اشخاصو د نېولو او جلبولو امر یوازې د محاکمو او د لوېې څارنوالی له صلاحیتونو څخه دَی. هغه کسان چې غواړي د یوه مجرم کس استرداد له بهرني هیواد څخه وغواړي.د لوېې څارنوالی حکم او د جلب پاڼه د پام وړ کس په وړاندې دلایلو سره د اړوند ارګان له لارې بهرنیو چارو وزارت ته راوړي.
 • بهرني هیواد څخه د مجرم شخص استرداد یوازی «د مجرمینو د استرداد قراردادونو»په چوکاټ کې اړوند هیوادونو سره کېدونکی دَی.په هغه هیوادونو کې چې د استرداد قرارداد وجود نلري د مجرم د استرداد مطالبه پایلې ته نرسیږي
 • هغه کسان چې له خپلوانو کوم ېې په بهر کې مري او غواړي د هغه جنازه افغانستان ته راوړي، د متوفی د پاسپورت او یا تذکرې کاپي او له هغه سند سره چې متوفی سره د هغه خپلویتوب ثابت کړي، مراجعه وکړي
 • بهرنیو چارو وزارت د جنازی رالیږدونې لپاره کومه اختصاصي بودیجه نلري او د میت د انتقال په برخه کې په بهر کې د خپلو نمایندګیو له لارې لازم سهولتونه چمتو کوي

محبوسین

 • درانه مراجعین چې له خپلوانو یو کس ېې په کوم بهرني هیواد کې په هر دلیل چې نیول شوی یا زندانی شوَی دَي ، د مراجعې په مهال د قضايي او عدلي ارګانونو یو رسمي مکتوب ځان سره ولري.
 • همدغه راز د مراجعې په وخت کې د مراجعینو دغه کتګوري، بهرکې زندانی فرد د تذکری کاپې د زندان آدرس سره یوځايي (اړوند مرجع) په اختیار کې ورکړياو د هغه د جرم ډول او د هغه د دوسېې له شمېرې سره مشخصه کړي
 • هغه کسان چې غواړي محبوس خپلوان ېې بهرنیو زندانونو څخه افغانستان ته منتقل شي ، په یاد ولري چې دغه غوښتنه ېې یوازې د افغانستان او اړوند هیواد تر منځ«په حبس د محکوم شویو د رالیږدونې قرارداد »په چوکاټ کې کیدونکی دَی
 • هغه کسان چې خپلوان ېې په یوه بهرنی هیواد کې ورک شوَی دَی ، د ژوند کولو ځای وروستنی پته او د اړیکو وروستنَی نېټه او د اړیکو ساعت چې له هغه وروسته ېې کورنی سره اړیکه پرې شوې ده د ( اړوندمرجع) په اختیار کې ورکړي. همدغه شان د پاسپورټ یا بل سند کاپي چې د هغه هویت ثابت کړي

 جرمي مسولیت نه درلودل

 • جرمي مسئولیت نه لرلو تایید او یا د Police Clearance Certificate سند صادرول د کورنیو چارو وزارت او د هغه د جنايي ریاست صلاحیت دَی. هغه متقاضیان چې کابل کې استوګنه لري، کورنیو چارو وزارت ته په مراجعه کولو سره خپل جرمي مسئولیت نه درلودلو مکتوب د بهرنیو چارو وزارت په عنوان اخلي او بهرني هیواد ته د هغه د لیږلو په موخه دې بهرنیو چارو وزارت ته مراجعه وکړي 
 • هغه متقاضیان (غوښتونکي) چې بهر کې استوګن دي په بهر کې د افغانستان سیاسي او قونسولي نمایندګیو ته په مراجعه او د غوشتنلیک وړاندې کولو ترڅ کې او د خپلو لسګونو کوتو د نښو په لګولو سره ، د خپلې تذکرې کاپي هم وړاندې کړي . بیا وروسته د شخص غوشتنه بهرنیو چارو وزارت له لورې کورنیو چارو وزارت ته لیږل کيږي او د هغه د جرمي مسولیت نه درلودلو څخه اطمینان ترلاسه کول، موضوع د متقاضي د استوګنې ځای هیواد کې د افغانستان نمایندګیو ته استول کیږي.
 • هغه بهرنیو متقاضیانو چې یوې مودې لپاره ېې افغانستان کې ژوند کړی او خپل جرمي مسولیت نه درلودلو تایید ته اړتیا لري. د افغانستان نمایندګیو ته په مراجعی سره د غوښتنلیک وړاندې کولو ترڅ کې، د خپل پاسپورت او د اقامت ویزې کاپي هغې نېټې فاصلې سره یو ځای چې افغانستان کې ېې ژوند کړَی، هم نمایندګی ته وسپاري