پروسه کسب تابعیت افغانی

 • مراجعه به نمایندگی سیاسی و یا قونسلی ج.ا.ا مقیم خارج و یا در داخل کشور به وزارت امورخارجه، با اصل درخواست کسب تابعیت و اخذ هدایت آمر و یا شخص ذیصلاح نمایندگی (سفیر و یا قونسل)؛
 • خانه پری  سه ورق  فورم کسب تابعیت بطور دقیق با تائید وتاپه نمایندگی؛
 • انگشت نگاری تمامی انگشتان و هردوکف دست به رنگ سیاه(در دو ورق فورم مشخص نشان انگشت) با تائید وتاپه نمایندگی؛
 • کاپی نکاح خط و یا زوجیت خط متقاضی با تائید مراکز صدور آن؛ 
 • کاپی تمام صفحات تذکره با تائید اداره ثبت احوال و نفوس یکی از زوجین افغان؛
 • کاپی پاسپورت متقاضی  و ویزه های ورودی آن به افغانستان؛
 • کاپی اسناد اقامت بالاتر از پنج سال متواتر در افغانستان
 • کارت شهری کشور متبوع متقاضی؛ 
 • سند عدم مسولیت جرمی؛
 • این معاونیت بعد از دریافت اسناد متذکره -که توسط نمایندگی به مرکز ارسال می گردد- آن را به کمیسیون امور تابعیت وزارت محترم عدلیه ارجاع می نماید. از آنجائیکه هر تبعه دارای حقوق و وجایبی می باشد، آن کمیسیون با در نظر داشت قانون امور تابعیت، جهت رفع مسئولیت های مالی، مدنی، حقوقی و جزائی، موضوع را به مراجع ذیربط ارسال داشته و بعد از حصول جواب، طی مصوبه‌ای آن را به شورای محترم وزیران جهت تهیه حکم رئیس جمهور ارسال می نماید؛
 • سپس حکم رئیس محترم جمهوری از طریق کمیسیون متذکره به وزارت های امور داخله، خارجه و سایر مراجع ذیربط ارسال می گردد

تماس با معاونیت امور مهاجرین ریاست امور قونسلی وزارت امور خارجه