پروسه اعاده تابعیت افغانی

  • مراجعه به نمایندگی سیاسی و یا قونسلی ج.ا.ا مقیم خارج و یا در داخل کشور به وزارت امورخارجه، با اصل درخواست اعاده تابعیت و اخذ هدایت آمر و یا شخص ذیصلاح نمایندگی (سفیر و یا قونسل)؛
  • خانه پری  سه ورق  فورم اعاده تابعیت بطور دقیق با تائید وتاپه نمایندگی؛
  • انگشت نگاری تمامی انگشتان و هردوکف به رنگ سیاه (در دو ورق فورم مشخص نشان انگشت) با تائید وتاپه نمایندگی ؛
  • کاپی پاسپورت متقاضی  و ویزه های ورودی آن به افغانستان؛
  • کارت شهری کشور متبوع متقاضی؛
  • سندعدم مسولیت جرمی ؛ 
  • این معاونیت بعد از دریافت اسناد متذکره -که توسط نمایندگی به مرکز ارسال می گردد- آن را به کمیسیون امور تابعیت وزارت محترم عدلیه ارجاع می نماید. از آنجائیکه هر تبعه دارای حقوق و وجایبی می باشد، آن کمیسیون با در نظر داشت قانون امور تابعیت، جهت رفع مسئولیت های مالی، مدنی، حقوقی و جزائی، موضوع را به مراجع ذیربط ارسال داشته و بعد از حصول جواب، طی مصوبه‌ای آن را به شورای محترم وزیران جهت تهیه حکم رئیس جمهور ارسال می نماید؛
  • سپس حکم رئیس محترم جمهوری از طریق کمیسیون متذکره به وزارت های امور داخله و خارجه و سایر مراجع ذیربط ارسال می گردد.

تماس با معاونیت امور مهاجرین ریاست امور قونسلی وزارت امور خارجه