پروسه ترک تابعیت افغانی

  •  مراجعه به نمایندگی سیاسی و یا قونسلی ج.ا.ا مقیم خارج و یا در داخل کشور به وزارت امورخارجه، با اصل درخواست ترک تابعیت و اخذ هدایت آمر و یا شخص ذیصلاح نمایندگی (سفیر و یا قونسل)؛
  •  خانه پری  سه ورق  فورم ترک تابعیت بطور دقیق با تائید وتاپه نمایندگی
  •  انگشت نگاری تمامی انگشتان و هر دوکف دست به رنگ سیاه (در دو ورق فورم مشخص نشان انگشت) با تائید وتاپه نمایندگی؛
  • کاپی تمام صفحات تذکره با تائید اداره ثبت احوال و نفوس(واضح و خوانا)؛
  •  ارائه سند عدم مسئولیت جرمی ؛
  • این معاونیت بعد از دریافت اسناد متذکره -که توسط نمایندگی به مرکز ارسال می گردد- آن را به کمیسیون امور تابعیت وزارت محترم عدلیه ارجاع می نماید. از آنجائیکه هر تبعه دارای حقوق و وجایبی می باشد، آن کمیسیون با در نظر داشت قانون امور تابعیت، جهت رفع مسئولیت های مالی، مدنی، حقوقی و جزائی، موضوع را به مراجع ذیربط ارسال داشته و بعد از حصول جواب، طی مصوبه‌ای آن را به شورای محترم وزیران جهت تهیه حکم رئیس جمهور ارسال می نماید؛
  • حکم رئیس محترم جمهوری مبنی بر ترک تابعیت نامبرده، از طریق وزارت امور خارجه طی متحدالمالی به تمامی نمایندگی‌های سیاسی و قونسلی ج.ا.ا مقیم خارج جهت اجراآت بعدی  ابلاغ می گردد.

تماس با معاونیت امور مهاجرین ریاست امور قونسلی وزارت امور خارجه