معاونیت مهاجرین، پناهجویان، امور تابعیت و افغانهای مقیم خارج

در بخش تابعیت
ارتباط حقوقی شخص با کشور متبوع‌اش توسط تابعیتش تثبیت می شود که در جمهوری اسلامی افغانستان، معاونیت امور مهاجرین، پناهندگان، تابعیت و تثبیت هویت ریاست امور قونسلی متکی بر ماده ۳۳ و ۳۶ قانون اساسی ج.ا.ا و ماده اول قانون تابعیت جمهوری اسلامی افغانستان در مورد ترک تابعیت، کسب تابعیت و اعاده تابعیت در خارج کشور از طریق نمایندگی های سیاسی و قونسلی و در داخل کشور از طریق وزارت امور خارجه خدمات ذیل را-با همکاری نهادهای ذیدخل - ارائه می نماید.

پروسه ترک تابعیت افغانی

 • مراجعه به نمایندگی سیاسی و یا قونسلی ج.ا.ا مقیم خارج و یا در داخل کشور به وزارت امورخارجه، با اصل درخواست ترک تابعیت و اخذ هدایت آمر و یا شخص ذیصلاح نمایندگی (سفیر و یا قونسل)؛
 • خانه پری  سه ورق  فورم ترک تابعیت بطور دقیق با تائید وتاپه نمایندگی؛
 • انگشت نگاری تمامی انگشتان و هر دوکف دست به رنگ سیاه (در دو ورق فورم مشخص نشان انگشت) با تائید وتاپه نمایندگی؛
 • کاپی تمام صفحات تذکره با تائید اداره ثبت احوال و نفوس(واضح و خوانا)؛
 • ارائه سند عدم مسئولیت جرمی ؛
 • این معاونیت بعد از دریافت اسناد متذکره -که توسط نمایندگی به مرکز ارسال می گردد- آن را به کمیسیون امور تابعیت وزارت محترم عدلیه ارجاع می نماید. از آنجائیکه هر تبعه دارای حقوق و وجایبی می باشد، آن کمیسیون با در نظر داشت قانون امور تابعیت، جهت رفع مسئولیت های مالی، مدنی، حقوقی و جزائی، موضوع را به مراجع ذیربط ارسال داشته و بعد از حصول جواب، طی مصوبه‌ای آن را به شورای محترم وزیران جهت تهیه حکم رئیس جمهور ارسال می نماید؛
 • حکم رئیس محترم جمهوری مبنی بر ترک تابعیت نامبرده، از طریق وزارت امور خارجه طی متحدالمالی به تمامی نمایندگی‌های سیاسی و قونسلی ج.ا.ا مقیم خارج جهت اجراآت بعدی  ابلاغ می گردد.

پروسه کسب تابعیت افغانی

 • مراجعه به نمایندگی سیاسی و یا قونسلی ج.ا.ا مقیم خارج و یا در داخل کشور به وزارت امورخارجه، با اصل درخواست کسب تابعیت و اخذ هدایت آمر و یا شخص ذیصلاح نمایندگی (سفیر و یا قونسل)؛
 • خانه پری  سه ورق  فورم کسب تابعیت بطور دقیق با تائید وتاپه نمایندگی
 • انگشت نگاری تمامی انگشتان و هردوکف دست به رنگ سیاه(در دو ورق فورم مشخص نشان انگشت) با تائید وتاپه نمایندگی
 • کاپی نکاح خط و یا زوجیت خط متقاضی با تائید مراکز صدور آن؛ 
 • کاپی تمام صفحات تذکره با تائید اداره ثبت احوال و نفوس یکی از زوجین افغان؛
 • کاپی پاسپورت متقاضی  و ویزه های ورودی آن به افغانستان؛
 • کاپی اسناد اقامت بالاتر از پنج سال متواتر در افغانستان؛
 • کارت شهری کشور متبوع متقاضی؛ 
 • سند عدم مسولیت جرمی؛
 • این معاونیت بعد از دریافت اسناد متذکره -که توسط نمایندگی به مرکز ارسال می گردد- آن را به کمیسیون امور تابعیت وزارت محترم عدلیه ارجاع می نماید. از آنجائیکه هر تبعه دارای حقوق و وجایبی می باشد، آن کمیسیون با در نظر داشت قانون امور تابعیت، جهت رفع مسئولیت های مالی، مدنی، حقوقی و جزائی، موضوع را به مراجع ذیربط ارسال داشته و بعد از حصول جواب، طی مصوبه‌ای آن را به شورای محترم وزیران جهت تهیه حکم رئیس جمهور ارسال می نماید؛
 • سپس حکم رئیس محترم جمهوری از طریق کمیسیون متذکره به وزارت های امور داخله، خارجه و سایر مراجع ذیربط ارسال می گردد.

پروسه اعاده تابعیت افغانی

 • مراجعه به نمایندگی سیاسی و یا قونسلی ج.ا.ا مقیم خارج و یا در داخل کشور به وزارت امورخارجه، با اصل درخواست اعاده تابعیت و اخذ هدایت آمر و یا شخص ذیصلاح نمایندگی (سفیر و یا قونسل)؛
 • خانه پری  سه ورق  فورم اعاده تابعیت بطور دقیق با تائید وتاپه نمایندگی؛
 • انگشت نگاری تمامی انگشتان و هردوکف به رنگ سیاه (در دو ورق فورم مشخص نشان انگشت) با تائید وتاپه نمایندگی ؛
 • کاپی پاسپورت متقاضی  و ویزه های ورودی آن به افغانستان؛
 • کارت شهری کشور متبوع متقاضی؛
 • سندعدم مسولیت جرمی ؛ 
 • این معاونیت بعد از دریافت اسناد متذکره -که توسط نمایندگی به مرکز ارسال می گردد- آن را به کمیسیون امور تابعیت وزارت محترم عدلیه ارجاع می نماید. از آنجائیکه هر تبعه دارای حقوق و وجایبی می باشد، آن کمیسیون با در نظر داشت قانون امور تابعیت، جهت رفع مسئولیت های مالی، مدنی، حقوقی و جزائی، موضوع را به مراجع ذیربط ارسال داشته و بعد از حصول جواب، طی مصوبه‌ای آن را به شورای محترم وزیران جهت تهیه حکم رئیس جمهور ارسال می نماید؛
 • سپس حکم رئیس محترم جمهوری از طریق کمیسیون متذکره به وزارت های امور داخله و خارجه و سایر مراجع ذیربط ارسال می گردد.

اخذ تذکره غیابی

به منظور طی مراحل هرچه بهتر امور مربوط به اخذ تذکره غیابی از طریق مراجع ذیربط در داخل کشور، لازم است تا محتویات فورم تثبیت هویت به شکل دقیق ازجانب متقاضیان خانه پری شده و بعد از تاپه و نشانی نمایندگی محترم، نمبرصادره مکتوب که فورم مذکور بضمیمه آن ارسال میشود- هنگام مراجعه به این معاونیت به همراه متقاضی بوده و موارد زیر را مورد توجه قار دهند:

 • خانه پری دقیق فورم و انگشت نگاری از شست دست چپ متقاضی، درستون دلایل نداشتن تذکره، علامت گذاری شود که متقاضی تا اکنون تذکره اخذ نموده یا خیر،  تذکره موصوف حریق ویا مفقود شده  و یا اینکه شخص درخارج از کشور تولد شده است؛
 • صراحت داده شود که متقاضی به اساس تذکره کدام یک از اقارب نزدیک و نسبی اش (پدر ، پدرکلان ، برادر، خواهر ، کاکا ، پسر کاکا ) تذکره اخذ میدارد و تذکره شخص مورد نظربه ضمیمه ارسال گردد؛
 • جهت طی مراحل اخذ تذکره غیابی یک تن از اشخاصی که مقیم افغانستان باشند در مکتوب ارسالی نمایندگی معرفی گردد؛
 • مهر نمایندگی محترم بالای فوتو متقاضی ودر قسمت تحتانی فورم بالای امضأ مسوول بخش قونسلی صورت گیرد؛
 • بمنظور ایجاد سهولت وسرعت در کار اصل اسناد مربوط به اخذ تذکره غیابی برای متقاضیان آن تسلیم داده شود و کاپی آن به ایمیل آدرس‌های prd.americades@gmail.com,prd.eurrodesk@gmail.com NIDC@mfa.com به وزارتهای امور داخله و خارجه ارسال گردد. 

تماس با معاونیت امور مهاجرین وزارت امور خارجه

۰۰۹۳۲۰۲۱۰۴۳۵۲

refugees@econsulate.gov.af 

فورمه تذکره غیابی

دریافت فورمه 

قانون تابیعت افغانستان

دریافت قانون