اخذ تذکره غیابی

به منظور طی مراحل هرچه بهتر امور مربوط به اخذ تذکره غیابی از طریق مراجع ذیربط در داخل کشور، لازم است تا محتویات فورم تثبیت هویت به شکل دقیق ازجانب متقاضیان خانه پری شده و بعد از تاپه و نشانی نمایندگی محترم، نمبرصادره مکتوب که فورم مذکور بضمیمه آن ارسال میشود- هنگام مراجعه به این معاونیت به همراه متقاضی بوده و موارد زیر را مورد توجه قار دهند:

  • خانه پری دقیق فورم و انگشت نگاری از شست دست چپ متقاضی، درستون دلایل نداشتن تذکره، علامت گذاری شود که متقاضی تا اکنون تذکره اخذ نموده یا خیر،  تذکره موصوف حریق ویا مفقود شده  و یا اینکه شخص درخارج از کشور تولد شده است؛
  • صراحت داده شود که متقاضی به اساس تذکره کدام یک از اقارب نزدیک و نسبی اش (پدر ، پدرکلان ، برادر، خواهر ، کاکا ، پسر کاکا ) تذکره اخذ میدارد و تذکره شخص مورد نظربه ضمیمه ارسال گردد؛
  • جهت طی مراحل اخذ تذکره غیابی یک تن از اشخاصی که مقیم افغانستان باشند در مکتوب ارسالی نمایندگی معرفی گردد؛
  • مهر نمایندگی محترم بالای فوتو متقاضی ودر قسمت تحتانی فورم بالای امضأ مسوول بخش قونسلی صورت گیرد؛
  • بمنظور ایجاد سهولت وسرعت در کار اصل اسناد مربوط به اخذ تذکره غیابی برای متقاضیان آن تسلیم داده شود و کاپی آن به ایمیل آدرس‌های
  • nidc@mfa.af
  • prd.eurrodesk@gmail.com
  • prd.americades@gmail.com
  • prd.americades@gmail.com
  • به وزارتهای امور داخله و خارجه ارسال گردد.

تماس با معاونیت امور مهاجرین ریاست امور قونسلی وزارت امور خارجه 

شماره تماس: ۰۰۹۳۲۰۲۱۰۴۳۵۲

tazkira@econsulate.gov.af

دریافت فورم تثبیت هویت

درخواست آنلاین (به زودی)

تعین وقت برای اخذ ویزه

بررسی حالت صدور تذکره