ویزه تجارت

ویزه تجارت برای شهروندان خارجی ای که به منظور انجام امور تجارتی، سرمایه گذاری، بازاریابی، خرید و فروش اموال، تصفیه حسابات و معاملات تجارتی، سرپرستی و رسیدگی به امور شرکت ها، کارخانه ها واموال تجارتی، اشتراک در نمایشگاه ها، محافل تجارتی و سایر مقاصد مشابه وارد قلمرو جمهوری اسلامی افغانستان می شوند، صادر می شود

یادداشت: ویزه تجارت کثیر المسافرت به اعتبار مدت اقامت یک و یا سه سال، در برابرحق الویزه معینه، باشرایط ذیل صادر می‌شود:

 • معرفی از طریق اتاق های تجارت و یا سائر مراجع ذی صلاح کشور فرد متقاضی ویزه تجارت به وزارت امور خارجه
 • ارائه جواز کار و فعالیت تجارتی
 • ارائه آدرس مشخص کمپنی مربوط (در افغانستان یا کشور متبوع)؛
 • ارائه سند نوع فعالیت های تجارتی؛
 • رائه سند مالیه دهی (در افغانستان یا کشور متبوع)
 • ارایه حساب بانکی
 • مطابق حکم شماره ۷ مورخ ۱۹/۰۸/۱۳۹۳ مقام عالی کمیتۀ اجراییه به منظور سهولت در قسمت صدور ویزه برای تجار و سرمایه گذاران شرکت های بزرگ به تشخیص نمایندگی های سیاسی و قونسلی جمهوری اسلامی افغانستان مقیم خارج، ویزه تجارت (Business Visa) به اعتبار مدت اقامت یک ویا سه سال کثیرالمسافرت در برابر حق الویزه معینه، باشرایط ذیل صادر میگردد
 • ارائه جواز کار و فعالیت تجارتی
 • ارایه ادرس مشخص شرکت مربوطه 
 • ارایه سند نوع فعالیت های تجارتی
 • ارایه سند مالیه دهی
 •  ارایه حساب بانکی
 • این نوع ویزه در داخل کشور، بنابر تقاضای حامل آن و به اساس معرفی وزارت های تجارت، اقتصاد، معادن، مالیه، ترانسپورت، اتاقهای تجارت وسایر ادارات ذیربط دولتی، از طرف وزارت امور داخله برای مدت یک الی سه سال به دفعات ورود یک، سه و چندین بار (کثیرالمسافرت) تمدید شده میتواند.
  برای سرمایه گذاران کشور های همسایه و سایر کشور ها، طبق رویه بالمثل و مطابق به تفاهم مکتوب های دو و یا چند جانبه، که با آنها منعقد گردیده، ویزه صادر میگردد.

تماس با معاونیت ویزه امور قونسلی وزارت امور خارجه

شماره تماس: ۰۰۹۳۲۰۲۱۰۷۴۰۸

visa@econsulate.gov.af

دریافت فورمه ویزه

درخواست آنلاین (به زودی)

تعین وقت برای اخذ ویزه

بررسی حالت صدور ویزه

برای دریافت قانون مسافرت و اقامت اتباع خارجی‎ اینجا کلیک کنید