صدور ویزه حین ورود

برای تجار و سرمایه گزار خارجی حین ورود به میدان هوایی بین المللی حامد کرزی ویزه حین ورد از طریق نمایندگان پولیس سرحدی وزارت امور داخله کشور بعد از ارزیابی اسناد مورد ضرورت به همکاری مسئولین وزارت امور خارجه در میدان هوایی، در مقابل مصحول ویزه طبق تعدیل (مادۀ ۲۷) صادر میگردد:

اسناد مورد ضرورت

 • کاپی نوترایز شده (Notarized Copy) جواز تجارتی معتبر که حد اقل شش ماه اعتبار داشته باشد 
 • صورت حساب جدید بانکی که نوترایز شده باشد و حد اقل حاوی مبلغ 100 هزار دالر امریکایی باشد
 • تکمیل فورم اخذ ویزه با عکس
 • آدرس دقیق شرکت با ارائه سند معتبر تجارتی که در آن آدرس شرکت ذکر شده باشد
 • پرداخت محصول ویزه مطابق مادۀ بیست و هفتم قانون مسافرت و اقامت اتباع خارجی در افغانستان صورت میگیرد، البته صرف در مورد صدور ویزه برای تجار و سرمایه گذار
 • اصل نامه از شرکت تجارتی (Original Copy of Business Letter)
 •   سند تائید عدم مسئولیت جرمی

تعدیل و ایزاد برخی از مواد قانون مسافرت و اقامت اتباع خارجی در جمهوری اسلامی افغانستان

 • مادۀ اول:
 • فقره های (۲ و ۳) مادۀ دهم و جزء (۱) فقرۀ (۱) مادۀ بیست و هفتم قانون مسافرت و اقامت اتباع خارجی در جمهوری اسلامی افغانستان منتشرۀ جریدۀ رسمی شماره (۱۱۸۵) مورخ ۱۱/۷/۱۳۹۴ به متن ذیل تعدیل گردیده: 
 • ۱ - مادۀ دهم:
 • ویزۀ مندر فقرۀ (۱) این ماده برای مدت سه ما الی سه سال با دفعات ورود از طرف نمایندګی های سیاسی و قونسلی افغانستان در خارج از کشور صادر میګردد.
  ویزۀ تجارت در داخل کشور بنابر تقاضای دارندۀ آن به اساس معرفی ادارات دولتی ذیربط از طرف وزارت امور داخله به شکل کثیر المسافرت برای مدت الی سه سال تمدید میگردد
 • ۲ - مادۀ بیست و هفتم:
 • ۱ - ویزۀ تجارت: برای سه ماه و با حق دفعات ورود مبلغ چهل (۴۰) دالر امریکایی، برای شش ماه با حق دفعات ورود مبلغ هشتاد (۸۰) دالر امرکایی، برای یک سال با دفعات ورد مبلغ یک صدو شصت (۱۶۰) دالر امریکایی، برای دو سال با دفعات ورد مبلغ دوصدو پنجاه (۲۵۰) دالر امریکایی، و برای سه سال با دفعات ورود مبلغ سه صد (۳۰۰) دالر امریکایی یا معادل آن به افغانی اخذ میگردد.
 • برای تمدید ویزه تجارت الی مدت یک سال در برابر هر ماه مبلغ پانزده (۱۵) دالر امریکایی یا معادن آن به افغانی اخذ میګردد.
 • مادۀ دوم:
 • جزه (۳) در فقرۀ (۱) مادۀ پانزدهم قانون مسافرت و اقامت اتباع خارجی منتشرۀ جریدۀ رسمی شماره (۱۱۸۵) مورخ ۱۱/۷/۱۳۹۴ به متن ذیل ایزاد ګردد:
 • ما‌دۀ پانزدهم: 
 • ۳ - تاجران و سرمایه ګذاران خارجی با ارایۀ اسناد معتبر که به مقصد تجارت و سرمایه گذاری وارد افغانستان میشوند، در صورتی که نظر به کم بودن وقت قادر به اخذ ویزه از نمایندگی های سیاسی و قونسلی جمهوری اسلامی افغانستان در خارج کشور نباشند.
 • این تعدیل و ایزاد از تاریخ توشیح نافذ و در جریدۀ رسمی نشر گردد.

فرمان تقنینی 
رئیس جمهوری اسلامی افغانستان
در مورد توشیح تعدیل و ایزاد در برخی از مواد قانون
مسافرت و اقامت اتباع خارجی در جمهوری اسلامی افغانستان

دریافت فرمان

تماس با معاونیت ویزه امور قونسلی وزارت امور خارجه

شماره تماس: ۰۰۹۳۲۰۲۱۰۷۴۰۸

visa@econsulate.gov.af

دریافت فورمه ویزه

درخواست آنلاین (به زودی)

تعین وقت برای اخذ ویزه

بررسی حالت صدور ویزه

برای دریافت قانون مسافرت و اقامت اتباع خارجی‎ اینجا کلیک کنید